SPATIAL DIVERSITY OF ENTREPRENEURSHIP IN COMMUNES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP IN 2009-2017

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Paweł Dziekański

  Adrian Lipa

  Anna Novoseletska

Abstract

The region includes a part of the economic space separated from the environment that is developed by a given community and interrelated economic entities. Owned territorial capital means that regions differ in the scale of entrepreneurship. The purpose of the article is to analyze and evaluate the spatial diversity of entrepreneurship in municipalities using a synthetic measure. The analysis was made in the system of 102 rural communes of the Świętokrzyskie Voivodship. The source material was data from the Local Database of the Central Statistical Office for 2009-2017. In analyzing the diversity of entrepreneurship in communes of the Świętokrzyskie Voivodship, synthetic measure based on the TOPSIS method was used. In 2017, TOPSIS's synthetic measure of entrepreneurship ranged from 0.39 (Waśniów (2)) to 0.81 (Kielce (1)). The best group includes units with an industrial function and a developing labor market, a developed tourist or spa function. The group of Kielce (1), Sandomierz (1), Skarżysko- Kamienna (1) and Ostrowiec Świętokrzyski (1), as the leading units in the analyzed period, is also indicated by gravity analysis (indicating the concentration of the phenomenon in the central region of the region). As a result of the analysis, it has been established that the condition for creating growth is the creation of permanent spatial systems resulting from the activities of enterprises. In the short term, enterprises generate local economic growth.

How to Cite

Dziekański, P., Lipa, A., & Novoseletska, A. (2020). SPATIAL DIVERSITY OF ENTREPRENEURSHIP IN COMMUNES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP IN 2009-2017. Baltic Journal of Economic Studies, 6(4), 1-8. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-4-1-8
Article views: 265 | PDF Downloads: 251

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

synthetic measure, entrepreneurship, municipalities, Świętokrzyskie Voivodship

References

Behzadian, M., Khanmohammadi Otaghsara, S., Yazdani, M., & Ignatius, J. (2012). A state-of the-art survey of TOPSIS applications, Expert Systems with Applications, 39(17).

Brol, R. (1998). Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, In: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, ed. M. Obrębalski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.

Brol, R. (2006). Czynniki rozwoju regionalnego, In: D. Strahl (ed.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

Dziekański, P. (2016). Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties, Barometr Regionalny, Tom 14, nr 3.

Filipowicz, K., & Tokarski, T. (2015). Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów, Wiadomości Statystyczne, nr 5.

Filipowicz, K., & Tokarski, T. (2015). Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów Polski Wschodniej, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, nr 4, tom I.

Huczek, M. (2016). Przedsiębiorczość i konkurencyjność w rozwoju regionalnym, ZN WSH Zarządzanie 2016 (3).

Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making. Methods and applications, Springer, Berlin, For: A. Bieniasz, Z. Gołaś, A. Łuczak, 2013, Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w chowie owiec i kóz w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, z. 1.

Jóźwiak, M. A., Jóźwiak, M., & Strzyż, M. (2010). Predyspozycje naturalne regionu świętokrzyskiego do rozwoju turystyki, Krajobraz a Turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.

Klasik, A., & Kuźnik, F. (2001). Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, In: Konkurencyjność miast i regionów, ed. Z. Szymla, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.

Kola-Bezka, M. (2010). Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów, Wyd. UMK, Toruń.

Korenik, S. (1999). Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

Kosiedowski, W. (2008). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, In: Z. Strzelecki (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, In: Z. Strzelecki (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Miłek, D., & Kantarek, I. (2017). Przedsiębiorczość w rozwoju polskich regionów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 50(2), doi: 10.15584/nsawg.2017.2.20.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

Parysek, J. J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Pietrzak, M. B. (2016). The problem of the inclusion of spatial dependence within the TOPSIS Method. Montenegrin Journal of Economics, 12(3).

Skawińska, E. (2009). Kapitał społeczny w rozwoju regionu, In: W. Janasz, Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Warszawa.

Tokarski, T. (2005). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.

Wójcik-Leń, J., Leń, P., Mika, M., Kryszk, H., & Kotlarz, P. (2019). Studies regarding correct selection of statistical methods for the needs of increasing the efficiency of identification of land for consolidation – A case study in Poland. Land Use Policy.

Wysocki, F., & Lira, J. (2005). Statystyka opisowa, Wyd. AR, Poznań.

Zalewski, W. (2012). Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, Ekonomia i Zarządzanie, 4.

Zarębski, M. (2002). Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, In: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

Zeliaś, A., & Malina, A., (1997). O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej, Taksonomia z. 4.