SMART SPECIALIZATIONS IN THE STRATEGIES OF MEDIUM-SIZED CITIES. EXPERIENCES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Andrzej Pawlik

  Paweł Dziekański

  Urszula Karpińska

Abstract

Smart specialization strategies, which at the regional level are to serve the implementation of smart growth strategies, are an extremely important tool of innovation policy and strategies. Innovation policy should incorporate elements of scientific, technological and industrial policy. In a narrow sense, innovation policy is a set of documents: strategies, programs, directives, reports, measures and assessments that are supposed to shape it. The article formulates the thesis that without improving the key factor – economic, quality of human capital and social constituting their specific potentials – the implementation of the concept of smart specializations is not possible in weak cities and voivodeships. The aim of the study is to present strategic documents and potentials facilitating the process of selecting and developing smart specializations based on the experience of the region and its medium-sized cities.

How to Cite

Pawlik, A., Dziekański, P., & Karpińska, U. (2020). SMART SPECIALIZATIONS IN THE STRATEGIES OF MEDIUM-SIZED CITIES. EXPERIENCES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE. Baltic Journal of Economic Studies, 6(5), 1-7. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-5-1-7
Article views: 198 | PDF Downloads: 282

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

innovation, innovativeness, innovation potential, smart specializations, medium-sized cities

References

Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030, 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.

Dynamiczna Polska 2020, 2013, Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, MG, Warszawa.

Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszat K., 2014, Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw. Geoprofit, Warszawa.

Europa 2020, 2010, MRR, Warszawa.

European Commission, 2012, Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisations. A practical guide for ERDF managing authorities, Brussel, November.

Florida R., 2015, The Historic Link Between Cities and Innovation, CityLab.com. URL: http://www.citylab.com/design/2015/12/the-historic-link-between-cities-and-innovation/422226/

Komisja Europejska, 2010, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu regionów, Projekt przewodni Strategii Europa 2020 Unia Innowacji, SEC(2010)1161, Bruksela dnia 6.10.2010, COM(2010)546 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, 2012, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, SEC(2011)1141 wersja ostateczna i SEC(2011)11142 wersja ostateczna, Bruksela, 14.03.2012, COM(2011)615.

National Strategy of Regional Development 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 2010, MRR, Warszawa.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030, 2011, MRR, Warszawa.

Nelson R., Rosenberg N., 1993, Technical Innovation & National System, [w:] National Innovation System, R. Nelson, N. Rosenberg. Oxford University Press, Oxford.

Okoń-Horodyńska E.,1998, Narodowy System Innowacji. Wyd. AE, Katowice.

Okoń-Horodyńska E., 2015, Polityka innowacji w UE: Przerost formy nad treścią? [w:] Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska, (red.). PTE, Warszawa.

Pawlik A., 2014, Dystans innowacyjny województw w roku 2016. Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 2020, 2012, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 2013, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 2013, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, 2012, MRiRW, Warszawa.

National Development Strategy 2020: Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, 2012, MRR, Warszawa.

Strategia Sprawne Państwo 2020, 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa.

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku a perspektywą do 2030, 2013, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.

Strategia Badań i Innowacyjności RIS3. Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, 2014, Urząd Marszałkowski, Kielce.

Uchwały Rad Miasta: Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Św., Pińczów, Sandomierz, Skarżysko Kam., Starachowice, Staszów, Włoszczowa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju.

Ustawa z 6 grudnia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 2006, Dz.U., nr 227, poz. 1658.