SPATIAL DIVERSITY OF THE FINANCIAL SITUATION OF COMMUNES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP IN 2007-2017

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Aug 5, 2020

  Paweł Dziekański

  Sebastian Bobkiewicz

Abstract

Actions taken at the local level should aim, among others, at: supporting development initiatives aimed at improving the quality of life of local communities, supporting the local labor market, building or improving the quality of infrastructure or the state of the natural environment. The financial situation of the commune is closely correlated with the level of local development, understood as a complex of quantitative and qualitative transformations in a given commune. The aim of the article is to analyze the spatial disproportions of the financial situation using a synthetic measure. The analysis was made in the system of rural communes of the Świętokrzyskie Voivodship. As source material, data from the Regional Accounting Chamber (Kielce branch) for 2007 and 2017 were used. The division of communes into classes of units with a similar level of the financial situation allows to state that in the high (I) classes, communes with a developed industrial function dominated, with a developing labor market, with a large number of enterprises in the SME sector, with a disappearing agricultural function. Whereas in the lowlevel class (IV), there were units with a traditional agricultural function. The values of the synthetic measure indicate a similar reaction of municipalities to changes in the economy and the spatial stability of the studied phenomenon. In 2007, the measure of the financial standing (OE) of rural communes in the Świętokrzyskie Voivodship ranged from 0.64 to 0.80, while in 2017 from 0.56 to 0.80; TOPSIS measure in 2007 from 0.31 to 0.47 and in 2017 from 0.30 to 0.51 (TOPSIS). The financial situation was strongly correlated with own revenues, revenues from local taxes and transfers from the state budget, investment and current expenses, the balance of migration or the number of economic entities and natural persons conducting economic activity.

How to Cite

Dziekański, P., & Bobkiewicz, S. (2020). SPATIAL DIVERSITY OF THE FINANCIAL SITUATION OF COMMUNES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP IN 2007-2017. Baltic Journal of Economic Studies, 6(3), 1-9. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-1-9
Article views: 358 | PDF Downloads: 376

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

financial situation, situation, municipalities, synthetic measure, Świętokrzyskie Voivodship

References

Aleksandrova-Zlatanska, S. K. (2019). Ocena czynników stabilności fiskalnej gmin wiejskich: przypadek Bułgarii, Problems of Agricultural Economics Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(360).

Behzadian, M., Khanmohammadi Otaghsara, S., Yazdani, M., & Ignatius, J. (2012). A state-of the-art survey of TOPSIS applications, Expert Systems with Applications, 39(17).

Cabaleiro-Casal, R., Buch-Gómez, E. J., & Vaamonde Liste, A. (2013). Developing a Method to Assessing the Municipal Financial Health, American Review of Public Administration, t. 43, nr 6, doi: https://doi.org/10.1177/0275074012451523

Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominik J., Hauke J., Perdał R., & Konecka-Szydłowska, B. (2013). Czynniki rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Douglas, J. W., & Gaddie, R. K. (2002). State rainy day funds and fiscal crises: Rainy day funds and the 1990–1991 recession revisited, Public Budgeting & Finance, t. 22, doi: https://doi.org/10.1111/1540-5850.00063

Dziekański, P. (2016). Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties, Barometr Regionalny, Tom 14 nr 3.

Dziekański, P. (2017). Diversification Synthetic Indicator For Evaluating The Financial Capacity Of Local Government. The Case Of Polish Voivodships. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis; Volume 65 Number 2, doi: https://doi.org/10.11118/actaun201765020611

Dziekański, P., & Wyszkowski, A. (2018). Ocena przestrzennego zróżnicowania sytuacji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem miary syntetycznej, Optimum. Economic Studies, no. 1(91).

Gonet, W. (2013). Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.

Groves, S. M. (1984). An introduction to Evaluating Financial Condition, In: J. Matzer, Practical Financial Management. New Techniques for local Government. Washington: ICMA.

Hendrick, R. (2004). Assessing and measuring the fiscal health of local government: Focus on Chicago suburban municipalities, Urban Affairs Review, vol. 40, nr 1.

Hendrick, R. (2004). Assessing and measuring the fiscal health of local governments, Urban Affaires Review, t. 40, nr 1, doi: https://doi.org/10.1177/1078087404268076

Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making. Methods and applications, Springer, Berlin, For: A. Bieniasz, Z. Gołaś, A. Łuczak, 2013, Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw rolnych wyspecjali-zowanych w chowie owiec i kóz w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, z. 1.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

Ossowska, L., & Ziemińska, A. (2010). Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development 4(18).

Parysek, J. J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pietrzak, M. B. (2016). The problem of the inclusion of spatial dependence within the TOPSIS Method. Montenegrin Journal of Economics, 12(3).

Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2002). Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Satoła, Ł. (2018, September). Municipal infrastructure and the Level of Fiscalism in Local Taxes. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy" (No. 1), pp. 370–375. doi: https://doi.org/10.22630/ESARE.2018.1.52

Sobczyk, A. (2010). Rozwój lokalny – wybrane problemy finansowania, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 81, Warszawa.

Stanny, M., & Strzelczyk, W. (2015). Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 4.

Stanny, M., & Strzelczyk, W. (2018). Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich; Ujęcie przestrzenne, Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa.

Tokarski, T. (2005). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 4 ( Journal of Laws No. 203. item 1966).

Wakuła, M. (2018). Klasyfikacja gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego ze względu na ich kondycję finansową, Wiadomości statystyczne Rok LXIII 7 (686).

Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa.

Wójcik-Leń, J., Leń, P., Mika, M., Kryszk, H., & Kotlarz, P. (2019). Studies regarding correct selection of statistical methods for the needs of increasing the efficiency of identification of land for consolidation – A case study in Poland. Land Use Policy.

Wysocki, F. (1996). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, seria: Rozprawy Naukowe, z. 266, Poznań.

Wysocki, F., & Lira, J. (2005). Statystyka opisowa, Wyd. AR, Poznań.

Zalewski, W. (2012). Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, Ekonomia i Zarządzanie, 4.

Zawora, J., & Zawora, P. (2014). Stan finansów samorządowych u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, Przedsiębiorstwo i Region, nr 6.

Zeliaś, A., & Malina, A. (1997). O budowie taksonomicznej miary rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej, Taksonomia z. 4.