HUMAN DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SOCIO-POLITICAL CRISIS (ON THE EXAMPLE OF MODELING THE COORDINATION MECHANISM FOR REGULATING AGRICULTURAL AND CONSTRUCTION POLICIES)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Nov 30, 2022

  Yuriy Safonov

  Andrey Shtangret

  Yaroslav Kotliarevskyy

Abstract

The goal is to achieve human development through the printed media. Objectives – to study the socio-economic aspects of coordination of the activities of segmental components in the publishing industry; to find out and substantiate the strategic subjectivity of the state institutional regulation of the publishing industry of the national economy. Methodology. System-structural approach – in the study of theoretical and methodological aspects of ensuring the development strategy of the publishing industry of the national economy in transformational conditions; comparative analysis – for comparing objects and phenomena, identifying the general and special, for studying the causes of changes that have occurred, identifying development trends. For the implementation of the scientific topic: "Development of norms of consumption and norms of material waste in the production of textbooks and educational/teaching aids" 0122U002363. Results. The results of the latest pandemic caused by the COVID-19 virus and the active phase of the military confrontation have a decisive impact on the national economy and human development of our country. The current focus on agricultural development provides partial stabilization of the situation by maintaining an adequate level of food security and increasing food exports. In the long term, it is envisaged to use the existing advantages and revise the agrarian and construction policies, by coordinating them to create conditions for improving the human development situation in the country. To form the necessary theoretical basis for such changes, the definition of the term "state agricultural policy" was clarified and the list of strategic goals of the state agricultural policy was expanded. The current direction of construction policy is critically characterized. The essence of three dominants (continuation of land reform; decentralization; transformational changes in the development of agriculture), which should be taken into account when harmonizing agricultural and construction policies, is considered. The model of the coordination mechanism of agricultural and construction policy regulation was developed in order to create conditions for sustainable development of rural areas, which, accordingly, should contribute to the progress of human development.

How to Cite

Safonov, Y., Shtangret, A., & Kotliarevskyy, Y. (2022). HUMAN DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SOCIO-POLITICAL CRISIS (ON THE EXAMPLE OF MODELING THE COORDINATION MECHANISM FOR REGULATING AGRICULTURAL AND CONSTRUCTION POLICIES). Baltic Journal of Economic Studies, 8(4), 139-150. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-4-139-150
Article views: 335 | PDF Downloads: 189

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

human development, agrarian policy, construction policy, rural area, land reform, decentralization, transformation of agriculture

References

Kaletnik, H. M., Honcharuk, I. V., Yemchyk, T. V., & Litkovska, S. M. (2020). Ahrarna polityka ta zemelni vidnosyny [Agrarian policy and land relations]. Vinnytsia : VNAU, 307 p.

Chan-khi, O. S. (2016) Teoretychni pidkhody shchodo vyznachennia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia aharnoho rynku Ukrainy [Theoretical approaches to determining the mechanism of state regulation of the agar market of Ukraine]. Ekonomika. Finasy. Pravo, vol. 5/3. Available at: http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/archive-nomeriv-2016/efp%205-3%202016.pdf

Cherkasov, O. V., & Mamaiev, I. O. (2019) Zemelna reforma v Ukraini: perspektyvy ta ryzyky [Land reform in Ukraine: prospects and risks]. Teoretychni ta praktychni problemy zemelnoi reformy v Ukraini : zb. nauk. pr. za materialamy kruhloho stolu (Kharkiv, 15 lystop. 2019 r.). Kharkiv, pp. 63–67.

Miahkokhod, V., Vernyhor, Yu., Chepel, O., & Baran, M. Formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad: praktychnyi posibnyk [Formation of capable territorial communities: a practical guide]. Available at: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/posibnyk.tergrweb.pdf

Haidutskyi, P. I. (2015) Ahrarna reforma L. D. Kuchmy v Ukraini: istoryko-ekonomichni aspekty [Agrarian reform of L. D. Kuchma in Ukraine: historical and economic aspects]. Ekonomika APK, vol. 1, pp. 5–13.

Hotra, V. V., & Kovach, A. Ya. (2021) Vplyv protsesu detsentralizatsii na rozvytok silskykh terytorii [The impact of the decentralization process on the development of rural areas]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Universytetu, vol. 1 (57), pp. 30–37.

Human Development Report 2016. Human Development for Everyone / UNDP (2016). Available at: https://www.undp.org/publications/human-development-report-2016

Hushtyk, N. (2013) Derzhavne upravlinnia v haluzi budivnytstva: retrospektyvnyi analiz. [Public administration in the field of construction: a retrospective analysis]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 37, pp. 204–212.

Heitsia, V. M., et al. (ed.) (2015). Innovatsiina Ukraina 2020. Natsionalna dopovid [Innovative Ukraine 2020. National report]. Kyiv: NAN Ukrainy, pp. 25–26.

Kozych, O. (2012). Derzhavne rehuliuvannia diialnosti budivelnoi haluzi Ukrainy [State regulation of the construction industry of Ukraine. Public administration: theory and practice]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 3(1), pp. 138–142.

Melko, V. L. (2017). Teoretychni pidkhody do derzhavnoho rehuliuvannia haluzi budivnytstva [Theoretical approaches to state regulation of the construction industry. State and regions]. Derzhava ta rehiony, vol. 1(57), pp. 61–68.

Melnykov, A. V., Semeniuk, E. P., & Kotliarevskyi, Ya. V. (2010). Prymenenye ynformatsyonnoho podkhoda k analyzu razvytyia polyhrafyy [Application of the information approach to the analysis of printing development]. Visti Akad. inzhenernykh nauk, vol. 1 (40), pp. 40–48.

Nehoda V. Monitorynh protsesu detsentralizatsii [Monitoring the process of decentralization]. Available at: https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring/news?page=2

Borodina, O. M., Prokopy, I. V., & Popova, O. L. (2015). Polityka silskoho rozvytku na bazi hromad : naukova dopovid [Community-based rural development policy: scientific report]. Kyiv: DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy», 70 p.

Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad : Zakon Ukrainy № 157-19 vid 05.02.2015 r [On the voluntary association of territorial communities: Law of Ukraine No. 157-19 dated 02.05.2015]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Pro nevidkladni zakhody shchodo pryskorennia reformuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 3 hrudnia 1999 roku №1529/99 [On urgent measures to accelerate the reform of the agrarian sector of the economy: Decree of the President of Ukraine dated December 3, 1999 No. 1529/99]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1529/99#Text

Pro osnovni zasady derzhavnoi ahrarnoi polityk na period do 2015 roku: Zakon Ukrainy vid 18.10.2005 №2982-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [On the main principles of the state agrarian policy for the period until 2015: Law of Ukraine dated 18.10.2005 No. 2982-IV]. 2006. № 1. S. 17.

Pro poriadok paiuvannia zemel, peredanykh u kolektyvnu vlasnist silskohospodarskym pidpryiemstvam i orhanizatsiiam: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 720/95 vid 08.08.1995 [On the procedure for allocating lands transferred into collective ownership to agricultural enterprises and organizations: Decree of the President of Ukraine No. 720/95 dated August 8, 1995]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/720/95

Pro vnesennia zmin do Zemelnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv shchodo udoskonalennia systemy upravlinnia ta derehuliatsii u sferi zemelnykh vidnosyn : Zakon Ukrainy vid 28.04.2021 r. №1423-IKh [On amendments to the Land Code of Ukraine and other legislative acts regarding the improvement of the system of management and deregulation in the field of land relations: Law of Ukraine dated 04/28/2021 No. 1423-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text

Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityk : Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2010 roku №2411-IV [On the principles of domestic and foreign policy: Law of Ukraine dated July 1, 2010 No. 2411-IV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text

Pro zemelnu reformu : postanova Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR. Vidomosti Verkhovnoi Rady [On land reform: resolution of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR. Verkhovna Rada information]. 1991. № 10, s. 1.

Pronina, O. V. (2016) Stan, problemy ta perspektyvy rozvytku silskykh terytorii v Ukraini [State, problems and prospects of development of rural areas in Ukraine. State and regions]. Derzhava ta rehiony, vol. 2 (54), pp. 92–96.

Romasko, V. O. (2009) Pravove zabezpechennia derzhavnoho kontroliu u sferi budivnytstva [Legal support of state control in the field of construction]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 45, pp. 159–166.

Silske hospodarstvo Ukrainy za 2019 rik: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine for 2019: statistical collection]. vidpovid. O. Prokopenkoiu. Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2020. 230 s.

Statystychna informatsiia. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Statistical information. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Stratehiia rozvytku zemelnykh vidnosyny v Ukraini [Strategy for the development of land relations in Ukraine]. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/05/Land-strategy.pdf

Kravtsiv, V. S., & Storonianska, I. Z. (2020) Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku: monohrafiia [Territorial communities in conditions of decentralization: risks and mechanisms of development: monograph]. Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy, 531 p.

Titerenko, Z. M. (2020). Biudzhetna detsentralizatsiia yak faktor rozvytku silskykh terytorii Ukrainy [Budget decentralization as a factor in the development of rural areas of Ukraine]. Ahrosvit, vol. 7, pp. 87–91.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / UN (2015). Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication

United Nations Millennium Declaration / UN (2000). Available at: https://digitallibrary.un.org/record/422015?

Viremeichyk, A., & Ruban, O. (2021). Upravlinnia rozvytkom terytorii v umovakh detsentralizatsii [Territorial development management in conditions of decentralization. Economic analysis]. Ekonomichnyi analiz, vol. 31, no 1, pp. 7–16.