NATURAL SCIENCES: HISTORY, THE PRESENT TIME, THE FUTURE, EU EXPERIENCE

Authors

Authors

Gerasimiuk V. P., N. V. Gerasimiuk, U. Y. Semak, Ye. D. Batuieva, O. O. Avksentіeva, L. I. Bronnikova, I. O. Zaitseva, D. V. Hlushach, O. O. Avksentіeva, S. S. Nazimov, I. Ya. Truskavetska, O. A. Burhaz, M. I. Burhaz, L. A. Yelistratova, A. A. Apostolov, M. A. Tymchyshyn, V. I. Korniyenko, O. V. Berezovskyi, S. А. Senin, D. O. Kudriavtseva, I. M. Konovets, D. Yu. Leleka, I. M. Shpakivska, I. S. Pуzhуk, R. К. Matiashuk, I. V. Tkachenko, Ye. Ye. Melnyk, O. B. Bondar, Yu. S. Shparyk, A. V. Tokar, S. I. Pyasetska, S. P. Sarnavskyi, V. V. Yermakov, O. Ye. Koshliakov, O. V. Dyniak, I. Ye. Koshliakova

International scientific conference “Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience” : conference proceedings (September 6–7, 2023, Wloclawek, the Republic of Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 88 pages.

Chapters

Author Biographies
Gerasimiuk V. P., Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Botany, Plant Physiology and Horticulture 

N. V. Gerasimiuk, Odesa National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Pharmacognosy and Technologies of Medications

U. Y. Semak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Biology and Ecology

Ye. D. Batuieva, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Physiology and Biochemistry of Plants and Microorganisms 

O. O. Avksentіeva, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Physiology and Biochemistry of Plants and Microorganisms

L. I. Bronnikova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Studentat the department of physiology and introductions plants Oles Honchar Dnipro National University Dnipro, Ukraine; Jonior researcher at the Department Genetic Engineering Institute of Plant Physiology and Genetics of the

I. O. Zaitseva, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Biology Science, Professor, Profesor Department at the Physiology and Introduction Plants

D. V. Hlushach, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Physiology and Biochemistry of Plants and Microorganisms 

O. O. Avksentіeva, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Physiology and Biochemistry of Plants and Microorganisms

S. S. Nazimov, Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Botany and Horticulture

I. Ya. Truskavetska, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor at the Department of Biology, Methodology and Teaching Methods

O. A. Burhaz, Odesa State Environmental University, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Environmental Law and Control Department

M. I. Burhaz, Odesa State Environmental University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Aquatic Biological Resources and Aquaculture Department

L. A. Yelistratova, SI "Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine

Candidate of Geographical Sciences, Senior Researcher at the Department of Energy and Mass Exchange in Geosystems 

A. A. Apostolov, SI "Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine

Candidate of Geological Sciences, Researcher at the Department of Energy and Mass Exchange in Geosystems 

M. A. Tymchyshyn, SI "Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine

Engineer at the Department of Energy and mass exchange in the geosystems

V. I. Korniyenko, Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Director

O. V. Berezovskyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Fellow at the Research Department for Monitoring the Safety of Agricultural Products

S. А. Senin, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Research Fellowof at the Research Department for Monitoring the Safety of Agricultural Products

D. O. Kudriavtseva, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate student Institute of Hydrobiology of the

I. M. Konovets, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Senior Researcher Institute of Hydrobiology of the

D. Yu. Leleka, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate student Institute of the Ecology of the Carpathians of the

I. M. Shpakivska, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Research Officer, Head of the Division of Ecosystemology Institute of the Ecology of the Carpathians of the

I. S. Pуzhуk, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Leading Engineer at the Division of Ecosystemology Institute of the Ecology of the Carpathians of the

R. К. Matiashuk, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Research Fellow, Head of the Department of Dendrology and Park Learning Institute of Evolutionary Ecology of the

I. V. Tkachenko, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Leading Engineer at the Department of Dendrology and Park Learning Institute of Evolutionary Ecology of the 

Ye. Ye. Melnyk, Ukrainian Research Institute of Forestry and Forest Melioration named after G. M. Vysotsky, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher at the Forest Ecology Sector of the Forestry and Forestry Economics Department

O. B. Bondar, West Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of Ecology and Health

Yu. S. Shparyk, Synohora National Nature Park, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Research Officer, Head of the Research Department

A. V. Tokar, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Chemistry

S. I. Pyasetska, Boris Sresnevsky Central Geophysical Observatory, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences, II category Aerologist at the Department of Meteorology

S. P. Sarnavskyi, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student, Assistant at the Department of Geography, Teaching Methods and Tourism

V. V. Yermakov, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor at the Department of Geography, Teaching Methods and Tourism

O. Ye. Koshliakov, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Geological Sciences, Professor, Head of the Department of Hydrogeology and Engineering Geology

O. V. Dyniak, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Geological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Hydrogeology and Engineering Geology

I. Ye. Koshliakova, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Engineer at the Department of Hydrogeology and Engineering Geology

Cover for NATURAL SCIENCES: HISTORY, THE PRESENT TIME, THE FUTURE, EU EXPERIENCE
Published
September 21, 2023