MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN UKRAINE: THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Authors

Authors

Alla Hryhorivna Bashtannyk, Iryna Oleksandrivna Lozytska, Vitaly Volodymyrovych Bashtannyk, Vadim Georgiyovych Torchyniuk, Faig Vagif ogly Rahimov, Svitlana Bohdanivna Terska, Lina Hryhorivna Storozhenko, Yaroslav Oleksandrovych Strahnitskyi, Nataliia Volodymyrivna Uvarova, Borys Oleksiyovych Lohvynenko, Iryna Ivanivna Khozhylo, Nataliia Anatoliivna Lypovska, Olha Valeriivna Аntonova, Yuriy Hryhorovych Khomich, Kostyantyn Mykolayovych Havrylenko, Andrii Vagif ogly Rahimov, Iryna Valeriivna Yukhno, Vasyl Ivanovych Chernysh, Anastasiya Sergiivna Havrylenko

Modernization of the system of public management and administration in Ukraine: the experience of the Republic of Latvia : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 232 p.

Chapters

Author Biographies
Alla Hryhorivna Bashtannyk, Dnipro Regional Branch of the National School of Judges of Ukraine, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Deputy Director

Iryna Oleksandrivna Lozytska, Dnipropetrovsk District Administrative Court, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Judge

Vitaly Volodymyrovych Bashtannyk, Dnipro University of Technology, Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Local Self-Government

Vadim Georgiyovych Torchyniuk, Dnipro University of Technology, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Public Administration and Local Self-Government

Faig Vagif ogly Rahimov, NGO "Public Scientific Organization "Foundation of Public Legal Initiatives", Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Chairman of the Board

Svitlana Bohdanivna Terska, Dnipro University of Technology, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Public Administration and Local Self-Government

Lina Hryhorivna Storozhenko, State University of Telecommunications, Ukraine

PhD of Philology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Management and Administration

Yaroslav Oleksandrovych Strahnitskyi, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University, Ukraine

Graduate student of the Department of Public Administration

Nataliia Volodymyrivna Uvarova, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor of the Department of Civil Law and Process

Borys Oleksiyovych Lohvynenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor of the Department of Administrative Law, Process and Administrative Activity

Iryna Ivanivna Khozhylo, Dnipro University of Technology, Ukraine

D.Sc. in Public Administration, full Professor, Professor of Public Administration and Local Self-Government Department

Nataliia Anatoliivna Lypovska, Dnipro University of Technology, Ukraine

D.Sc. on Public Administration, full Professor, Professor of Public Administration and Local Self-Government Department

Olha Valeriivna Аntonova, University of Finance and Customs, Ukraine

D.Sc. in Public Administration, Associate Professor, Chief of Public Administration and Customs Department

Yuriy Hryhorovych Khomich

Doctor of Philosophy in specialty 281 "Public management and administration"

Kostyantyn Mykolayovych Havrylenko, Dnipro University of Technology, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Public Administration and Local Self-Government

Andrii Vagif ogly Rahimov, Dnipro University of Technology, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Public Administration and Local Self-Government

Iryna Valeriivna Yukhno, Dnipropetrovsk District Administrative Court, Ukraine

Doctor of Philosophy in "Public Management and Administration», Judge

Vasyl Ivanovych Chernysh, Dnipro University of Technology, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Public Administration and Local Self-Government

Anastasiya Sergiivna Havrylenko, Dnipro University of Technology, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Public Administration and Local Self-Government

Cover for MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN UKRAINE: THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA
Published
February 17, 2023