PRIORITY SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Authors

Authors

A. B. Akopian, V. Yu. Anhelska, N. I. Gumeniuk, N. D. Korolova, V. A. Bleichyk, A. O. Katiuzhynska, H. S. Kondratenko, I. P. Lysenkova, V. V. Kuznietsova, L. I. Palyvoda, Yu. V. Panenkova, L. B. Panenkova, T. V. Skrypachenko, T. I. Khanetska, O. B. Sydorenko, A. F. Fedorenko, Ya. V. Astapova, L. A. Osadcha, L. Yu. Mazai, A. V. Pyrkh, V. P. Bishko, V. V. Vakhovskyi, N. S. Aleksyeyenko, A. V. Povsheniuk, D. V. Hubarieva, N. S. Polishchuk, N. I. Zaichenko, T. M. Kartel, Ya. H. Maryanko, O. B. Lanskykh, T. A. Dernova, N. P. Slyvka, V. V. Lappo, I. S. Plokhuta, Yu. O. Rozumovska, O. V. Romanenko, O. M. Hurniak, M. G. Kravchuk, T. O. Liakh, V. P. Didychyn, N. I. Hrab, O. M. Pukhalska, O. Yu. Maneilo, O. O. Serhiienko, O. M. Soia, O. P. Kosovets, M. M. Kovtoniuk, Yu. R. Babynina, Z. P. Tkemaladze, O. I. Zolotaryova, K. A. Borin, O. V. Dzhezhyk, Ye. V. Struk, О. V. Korniienko, D. M. Mazin, L. O. Nesterenko, Ya. S. Rudenko, Ye. A. Susloparova, V. A. Hupalovska, K. A. Doroshenko, L. V. Dronik, L. O. Yatsenko, N. V. Savinova, A. V. Sak, D. Yu. Melnychuk, Н. B. Sokolova, S. I. Petkova

Priority scientific developments in pedagogy and psychology (November 1–2, 2023, Częstochowa, the Republic of Poland). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 172 pages.

Chapters

Author Biographies
A. B. Akopian, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Сandidate of Psychological Sciences, Senior Lecturer at the Department of Differential Psychology

V. Yu. Anhelska, National Pirogov Memorial Medical University of Vinnytsia, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Disaster Medicine and Military Medicine

N. I. Gumeniuk, National Pirogov Memorial Medical University of Vinnytsia, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Disaster Medicine and Military Medicine

N. D. Korolova, National Pirogov Memorial Medical University of Vinnytsia, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Disaster Medicine and Military Medicine

V. A. Bleichyk, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

6th year Student

A. O. Katiuzhynska, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Master’s Student at the Department of Psychodiagnostics and Clinical Psychology

H. S. Kondratenko, Mariupol State University, Ukraine

Master's degree holder in the specialty "Practical Psychology"

I. P. Lysenkova, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Profesor, Head of the Department of Psychology

V. V. Kuznietsova, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

6th year Student majoring in “Psychology”

L. I. Palyvoda, State Higher Education Institution "Vasyl Stefanyk Precarpathian National University", Ukraine

Postgraduate Student

Yu. V. Panenkova, Kolomyia Pedagogical Specialized College of Ivano-Frankivsk Regional Council, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Lecturer of Psychological and Pedagogical Disciplines

L. B. Panenkova, Kolomyia Pedagogical Specialized College of Ivano-Frankivsk Regional Council, Ukraine

Lecturer of Psychological and Pedagogical Disciplines

T. V. Skrypachenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor at the Department of Psychology

T. I. Khanetska, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor at the Department of Psychosomatics and Psychological Rehabilitation

O. B. Sydorenko, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor at the Department of Psychosomatics and Psychological Rehabilitation

A. F. Fedorenko, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor at the Department of Political Psychology and International Relations

Ya. V. Astapova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Lecturer at the Department of Sports, Physical and Rehabilitative Medicine, Physical Therapy, Ergotherapy

L. A. Osadcha, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Education and Psychological and Pedagogical Disciplines

L. Yu. Mazai, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Ph.D. Student at the Department of Psychology and Social Work

A. V. Pyrkh

Master of Psychology

V. P. Bishko, Izmail Gymnasium № 11 with a primary school of Izmail district of Odesa region, Ukraine

Teacher of the first qualification category, Teacher of primary classes

V. V. Vakhovskyi, National Pirogov Memorial Medical University of Vinnytsia, Ukraine

Doctor of Philosophy in Dentistry, Assistant at the Therapeutic Dentistry Department

N. S. Aleksyeyenko, National Pirogov Memorial Medical University of Vinnytsia, Ukraine

Assistant at the Therapeutic Dentistry Department

A. V. Povsheniuk, National Pirogov Memorial Medical University of Vinnytsia, Ukraine

Doctor of Philosophy in Dentistry, Associate Professor at the Therapeutic Dentistry Department

D. V. Hubarieva, Dragomanov Ukrainian State University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Elementary Education

N. S. Polishchuk, General Secondary Education Institution № 13, Ukraine

Deputy Director for Educational Work

N. I. Zaichenko, T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Social Work and Educational and Pedagogical Sciences

T. M. Kartel, Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

Ya. H. Maryanko, Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Candidate of Philological Science, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages

O. B. Lanskykh, Cherkasy State Technological University, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages and International Communication

T. A. Dernova, Cherkasy State Technological University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages and International Communication

N. P. Slyvka, Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Modern English Teaching Practices

V. V. Lappo, Kolomyia Educational Scientific Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor at the Department of Pedagogy and Psychology

I. S. Plokhuta, National Defense University of Ukraine, Ukraine

Adjunct

Yu. O. Rozumovska, National Defence University of Ukraine, Ukraine

PhD Student at the Department of Social Communication and Public Diplomatic

O. V. Romanenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Biology

O. M. Hurniak, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Instructor at the Department of Biology

M. G. Kravchuk, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Biology

T. O. Liakh, State Higher Educational Institution “Uzhhorod National University”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Health and Humanitarian Disciplines

V. P. Didychyn, Private Lyceum “Mustard Grain”, Ukraine

Director

N. I. Hrab, Private Lyceum “Mustard Grain”, Ukraine

Deputy Director in an Educational Work

O. M. Pukhalska, Separate structural subdivision “Dnipro Professional College of Engineering and Pedagogical of the Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology»”, Ukraine

Lecturer at the Automation and Electrical Equipment Committee

O. Yu. Maneilo, Separate structural subdivision “Dnipro Professional College of Engineering and Pedagogical of the Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology»”, Ukraine

Lecturer at the Economic Disciplines Committee

O. O. Serhiienko, National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Teacher of the Language Training Service of the Language Department

O. M. Soia, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogy, Senior Lecturer at the Department of Mathematics and Computer Science

O. P. Kosovets, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogy, Senior Lecturer at the Department of Mathematics and Computer Science

M. M. Kovtoniuk, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Head of the Department of Mathematics and Computer Science

Yu. R. Babynina, Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Teacher at the Department of Musical and Instrumental Teacher Training

Z. P. Tkemaladze, Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Methodist Teacher at the Department of Musical and Instrumental Teacher Training

O. I. Zolotaryova, Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Senior Teacher, Teacher-Methodologist at the Department of Musical and Instrumental Teacher Training

K. A. Borin, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of the Second Foreign Language

O. V. Dzhezhyk, National University “Odesа Law Academy”, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Psychology

Ye. V. Struk, National University “Odesа Law Academy”, Ukraine

Student

О. V. Korniienko, Kyiv Medical University, Ukraine

Ph.D. in Psychology, Associate Professor at the Department of Humanities and Social Science of the International Faculty

D. M. Mazin, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Candidate of Sciences in Philology, Associate Professor, Head of the English Language Department of the Faculty of Humanities

L. O. Nesterenko, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor at the English Language Department of the Faculty of Humanities

Ya. S. Rudenko, Research Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Ukraine

PhD Student at the Educational and Research Laboratory of Extreme and Crisis Psychology

Ye. A. Susloparova, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student

V. A. Hupalovska, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Psychology

K. A. Doroshenko, Municipal Institution of Preschool Education of Combined Type № 80 of Kryvyi Rih City Council, Ukraine

1st year Student of specialty 016 “Special Education” of the Faculty of Preschool and Technological Education Kryvyi Rih State Pedagogical University, Teacher-Speech Therapist

L. V. Dronik, Municipal Institution of Preschool Education of Combined Type № 80 of Kryvyi Rih City Council, Ukraine

1st year Student of specialty 016 “Special Education” of the Faculty of Preschool and Technological Education Kryvyi Rih State Pedagogical University, Preschool Teacher

L. O. Yatsenko, Municipal Institution of Preschool Education of Combined Type № 80 of Kryvyi Rih City Council, Ukraine

Teacher at a special group for children with speech impairment

N. V. Savinova, Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Рrofessor at the Department of Special Pedagogy and Psychology and Inclusive Education

A. V. Sak, Zhytomyr Child Development Center № 55, Ukraine

Teacher-speech therapist

D. Yu. Melnychuk, Communal non-commercial enterprise “Zhytomyr Regional Specialized Children’s Home for Orphans and Children Left Without Parental Care” of the Zhytomyr Regional Council, Ukraine

Teacher-defectologist

Н. B. Sokolova, The State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”, Ukraine

Doctor of Psychology, Professor, Professor at the Department of Defectology and Physical Rehabilitation

S. I. Petkova, The State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”, Ukraine

Master's degree student in speciality 016 “Special education”

Cover for PRIORITY SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
Published
December 6, 2023