VECTOR OF MODERN PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

Authors

Authors

O. R. Aleksieieva, I. I. Kurlishchuk, A. І. Antsibor, S. V. Baranova, O. V. Batsylyeva, I. V. Puz, L. I. Bilousova, L. E. Gryzun, I. A. Burlakova, O. V. Sheviakov, L. K. Velitchenko, Fu Ma, T. O. Holubenko, N. I. Hrychanyk, T. А. Hryshyna, O. A. Cherepiekhina, A. Kh. Hudimova, T. P. Demchuk, N. M. Dubravska, D. Yu. Skovliuk, M. D. Diachenko, T. A. Zakusilova, T. Yu. Zavada, I. S. Zaiarna, Ya. Ye. Kalba, L. S. Kolodiichuk, L. G. Kondratova, V. A. Ruzhytskyi, Yu. V. Kopochynska, D. V. Kostenko, N. M. Chernukha, Ye. O. Kuzminska, G. S. Piontkivska, I. S. Levenok, O. M. Semenog, N. M. Lupak, N. M. Malaniuk, Yu. V. Merezhko, T. O. Kychenko, l. O. Milto, Ye. V. Nelin, T. Yu. Osypova, O. A. Halitsan, N. L. Otroshchenko, Yu. Yu. Pologovska, V. H. Shchabelska, N. P. Ponomarenko, T. O. Ponomarenko, T. Yu. Shynkar, N. V. Prokopenko, V. I. Prokopchuk, L. V. Strelchenko, O. V. Dudina, O. О. Testsova, M. V. Pyshnohub, N. B. Khamska, A. Yu. Kynal, A. V. Khilya, I. G. Sarancha, N. M. Chernukha, M. О. Vasylieva-Khalatnykova, O. S. Shevchuk, M. V. Shkoda, S. Р. Yashchuk, N. S. Zhuravska

Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 762 p.

Chapters

Author Biographies
O. R. Aleksieieva, Educational and Research Institute of Pedagogy and Psychology State Institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”, Ukraine

PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Pedagogical Department

I. I. Kurlishchuk, Educational and Research Institute of Pedagogy and Psychology State Institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”, Ukraine

PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Pedagogical Department

A. І. Antsibor, Communal Higher Educational Institution “Vinnitsia Academy of Continuing Education”, Ukraine

Ph.D. in Psychology, Associate Professor of at the Department of Psychological and Pedagogical Education and Social Sciences

S. V. Baranova, International Society for Guided Affective Imagery Psychotherapy, National Awarding Organization of Ukrainian Umbrella Association of Psychotherapists (UUAP), Ukraine

PhD, Docent, Registrar

O. V. Batsylyeva, Vasyl Stus National University in Donetsk, Ukraine

D.Sc. in Psychology, Professor, Head of the Psychology Department

I. V. Puz, Vasyl Stus National University in Donetsk, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor of Department of Psychology

L. I. Bilousova, Kharkiv National Pedagogic University, Ukraine

Ph.D. in Physics-Mathematics Sciences, Full Professor, Professor at the Computer Science Department

L. E. Gryzun, Kharkiv National Pedagogic University, Ukraine

Doctoral Degree in Pedagogic Sciences, Full Professor, Professor at the Computer Science Department

I. A. Burlakova, East-Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Practical Psychology and Social Work

O. V. Sheviakov, Private Higher Education Establishmeht “Dnipro Humanitarian University”, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of the Department of General Psychology

L. K. Velitchenko, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor, Professor at the Department of Theory and Methods of Practical Psychology

Fu Ma, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Theory and Methods of Practical Psychology

T. O. Holubenko, Kyiv National Pedagogical University M. P. Dragomanov, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of the Theory and Technology of Social Work

N. I. Hrychanyk, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Assistant at the Ukrainian Language, Literature and Teaching Methods Department

T. А. Hryshyna, Classic Private University, Ukraine

Ph.D. in Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology

O. A. Cherepiekhina, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Ph.D. in Psychological Sciences, Docent, Associate Professor at the Department of Psychology and Pedagogy

A. Kh. Hudimova, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Ph.D. Candidate in Psychology, Department of Social Care and Practical Psychology

T. P. Demchuk, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Ph.D. (Psychology), Senior Lecturer at the Psychology and Pedagogy Department

N. M. Dubravska, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Ph.D in Psychological Sciences

D. Yu. Skovliuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Diplomatic Academy of Vienna, Ukraine

M.A. Master in International Economic Relations (World Economic Conjecture), M.A. Master of Advanced International Studies, Specialist in international economic relations with focus on world business climate, Team assistant at the Embassy & Permanent Mission of the Hashemite Kingdom of Jordan to the UN in Austria, Slovenia, Slovakia, Hungary and Czech Republic

M. D. Diachenko, Classical Private University, Ukraine

Doctor at Pedagogical Sciences, Professor at the Department of Translation Theory and Practice

T. A. Zakusilova, Zaporozhye State Medical University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Lecturer at the Department of the Health Care, Social Medicine and Medical Expertise

T. Yu. Zavada, Ukrainian Catholic University, Ukraine

Ph.D. in General Psychology, Lecturer at the Department of Psychology and Psychotherapy

I. S. Zaiarna, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD in Pedagogy, Assistant Professor at the Foreign Languages Department of the Faculty of Law

Ya. Ye. Kalba, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor at the Department of Psychology

L. S. Kolodiichuk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institut”, Ukraine

PhD in Pedagogic Sciences, Head of the Department of Electrotechnologies and Operation of Energy Equipment of Separated Subdivision

L. G. Kondratova, State Higher Education Institution “University of Management of Education” of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Open Educational Systems and Information and Communication Technologies

V. A. Ruzhytskyi, Communal Higher Educational Establishment of Kyiv Regional Council “Bila Tserkva Humanities Pedagogical College, Ukraine

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Director

Yu. V. Kopochynska, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Science in Physical Education and Sports, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Biosafety and Human Health

D. V. Kostenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Ph.D. in Public Administration, Assistant at the Department of Foreign Languages of Mathematician Faculties of the Institute of Philology

N. M. Chernukha, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Pedagogy, Professor, Professor at the Department of Social Rehabilitation and Social Pedagogy of the Faculty of Psychology

Ye. O. Kuzminska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Psycho-Correctional Pedagogy of the Faculty of Special and Inclusive Education

G. S. Piontkivska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Psycho-Correctional Pedagogy of the Faculty of Special and Inclusive Education

I. S. Levenok, A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy State University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Ukrainian Language and Literature, Lecturer at Language Training for Foreign Students Department

O. M. Semenog, A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, Head of the Department of Ukrainian Language and Literature of the Faculty of Foreign and Slavic Philology

N. M. Lupak, Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, Ukraine

Ph.D in Philology, Associate Professor at the Department of Pedagogy and Methods of Primary and Preschool Education

N. M. Malaniuk, Kyiv College of Transport Infrastructure, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Lecturer of Mathematics

Yu. V. Merezhko, Institute Chairs of Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Head of the Department of Academic and Solo Vocal

T. O. Kychenko, Institute Chairs of Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Lecturer at the Department of Academic and Solo Vocal

l. O. Milto, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Herd of the Department of Pedagogy and Psychology of Higher Education

Ye. V. Nelin

Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Psychoanalyst, Independent Researcher

T. Yu. Osypova, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Doctor of Pedagogy, Professor at the Department of Pedagogy

O. A. Halitsan, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), Associate Professor at the Department of Pedagogy

N. L. Otroshchenko, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Social Pedagogy

Yu. Yu. Pologovska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Lecturer at the Department of Geography

V. H. Shchabelska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Head of the Department of Geography

N. P. Ponomarenko, A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University, Machine Building College Sumy State University, Ukraine

Postgraduate Student at the Ukrainian Language and Literature Department, Teacher

T. O. Ponomarenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Preschool Education

T. Yu. Shynkar, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Lecturer at the Department of Preschool Education

N. V. Prokopenko, Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

PhD in Biological Sciences, Associate Professor at the Ecology Department

V. I. Prokopchuk, Rivne State University of Humanities, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Playing Musical Instruments of the Institutes of Arts

L. V. Strelchenko, Donetsk National Medical University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Lecturer at the Department of Ukrainian Language

O. V. Dudina, Donetsk National Medical University, Ukraine

Lecturer at the Department of Languages and Humanities

O. О. Testsova, Donetsk National Medical University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associated Professor at the Department of Languages and Humanities № 2

M. V. Pyshnohub, Donetsk National Medical University, Ukraine

Lecturer at the Department of Languages and Humanities № 2

N. B. Khamska, Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhaylo Kotsybynskiy, Ukraine

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Pedagogy and Professional Education

A. Yu. Kynal, Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhaylo Kotsybynskiy, Ukraine

Assistant at the Department of English Philology

A. V. Khilya, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Inclusive Education Section

I. G. Sarancha, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer at the Department of Psychology and Social Work

N. M. Chernukha, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor at the Department of Social Rehabilitation and Social Pedagogics

M. О. Vasylieva-Khalatnykova, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor at the Department of Social Rehabilitation and Social Pedagogics

O. S. Shevchuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD Student at the Department of Psychodiagnostics and Clinical Psychology, Psychologist at the Psychological Service of the Faculty of Psychology

M. V. Shkoda, Mykolaiv National V. O. Sukhomlynskyi University, Ukraine

Postgraduate Student at the Faculty of Preschool and Primary Education

S. Р. Yashchuk, Regional Institute of Social Work Aquitaine, Bordeaux, France, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Intern

N. S. Zhuravska, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor at the Department of Management and Educational Technologies

Cover for VECTOR OF MODERN PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
Published
June 19, 2020