INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 1

Authors

Authors

Sh. A. Abdisamatov, Sh. E. Abdullaeva, A. A. Abdumanonov, H. T. Abdurakhmonov, A. Abdusamiyev, D. Abduqodirov, S. Raxmonov, M. Augustín, V. O. Akmen, S. V. Sorokina, V. P. Sorokina, N. Aliqulova, S. G'ulomova, B. Mo'ydinov, I. M. Аlmashi, M. M. Аlmashi, S. Alоshyn, O. Piatykop, I. Fedosova, S. P. Aloshyn, O. М. Haitan, Ye. D. Anpilohova, A. I. Artemenko, L. M. Arkhypenko, N. M. Atamanchuk, L. V. Afanasieva, M. L. Smyrnova, S. P. Bazhan, S. O. Fedko, L. V. Yatseniuk, O. K. Balaban, H. M. Alieksieieva, O. V. Antonenko, M. Yu. Barko, I. V. Batsurovska, R. E. Churylo, O. M. Tima, M. V. Berezhna, S. B. Bieliaiev, O. B. Bihych, V. S. Blintsov, I. P. Sabutsky, L. I. Bobchynets, A. O. Boldov, Sh. Sh. Boltabayeva, Z. B. Mamajonova, М. V. Boryslavska, I. A. Botnarenko, N. A. Bocharova, I. V. Fedotova, N. V. Bocharova, V. M. Shkabaro, O. I. Bochek, M. P. Budanov, O. P. Budanov, A. V. Buketov, D. V. Zhytnyk, V. L. Aleksenko, Yu. M. Burovytska, Yu. O. Burtseva, M. O. Iotkovska, K. A. But, Ye. V. Kovalenko-Marchenkova, M. T. Butaboev, Kh. B. Sattarova, R. H. Valieiev, N. S. Vasynova, V. I. Verbytska, V. M. Bredikhin, V. M. Vovk, T. S. Vovchuk, A. V. Miasoedova, R. I. Shevchenko, G. K. Volkova, G. O. Wieler, A. V. Volkova, G. E. Boldar, O. S. Ovakimian, H. L. Voronina, V. Н. Churkina, V. I. Havrysh, I. V. Batsurovska, V.A. Hruban, I. Hadenko, H. M. Alieksieieva, N. V. Kravchenko, O. М. Haitan, S. O. Smyslov, Ye. V. Sapsai, M. N. Garas, O. I. Harasymiv, O. V. Zakharova, O. V. Riashko, Z. V. Hbur, I. І. Krylova, O. H. Zavada, A. O. Hensytska, A. I. Braievska, N. D. Getmantseva, М. О. Getmantsev, T. V. Osadchuk, V. P. Hmyria, V. G. Нolovan, A. V. Нolovan, M.О. Drozdov, Yu. V. Hrytsevych, Ie. M. Grytsenko, Y. V. Pylypiuk, O. V. Ovchar, O. P. Hryshchenko, O. P. Yefremova, S. V. Hryshchenko, N. M. Gudkova, D. D. Gurova, Zh. V. Davydova, I. D. Davydchenko, D. Sh. Rakhimov, M. A. Debych, K. O. Degtiarova, S. S. Dieniezhnikov, R. M. Dzhala, B. Ya. Verbenets', N. V. Rohiv, D. Abduqodirov, A. Abdusamiyev, S. Raxmonov, A. V. Didenko, M. V. Dikal, O. V. Dovhan, N. V. Dotsenko, O. V. Yevchenko, V. Yu. Iegupov, G. G. Strizhelchik, A. S. Yena, M. D. Jamoliddinova, I. I. Zhukovych, V. F. Zabolotnyi, N. A. Myslitska, О. D. Zavistovskyi, O. V. Zadorozhna, M. A. Zakharenko, V. M. Tuhaienko, V. K. Zviekova, R. I. Zelia, S. G. Kelbya, R. M. Zulunov, A. A. Ilyosov, S. Ismoilova, Ye. V. Ivanov, Y. A. Iliukhina, L. V. Roienko, Yu. L. Kalichak, N. T. Drohomyretska, A. M. Kapiton, O. V. Skakalina, N. B. Kapustina, H. Karakurkchi, S. Ostapets, Yu. Yevich

International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022. Fergana, the Republic of Uzbekistan). Part 1. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022. 392 pages.

Chapters

Author Biographies
Sh. A. Abdisamatov, Fergana State University, Uzbekistan

Senior Teacher at the Department of Finance

Sh. E. Abdullaeva, Ferghana State University, Uzbekistan

Teacher at the Department of World and Regional Economics

A. A. Abdumanonov, Central Asian Medical University, Uzbekistan

Docent

H. T. Abdurakhmonov, ISMA University Fergana branch, Uzbekistan

Candidate of Economic Sciences, Rector

A. Abdusamiyev, ISMA Branch of the Higher School of Information Sustems Managament in Fergana, Uzbekistan

Second-year student of the Business Management direction

D. Abduqodirov, ISMA Branch of the Higher School of Information Sustems Managament in Fergana, Uzbekistan

Second-year student of the Business Management direction

S. Raxmonov, ISMA Branch of the Higher School of Information Sustems Managament in Fergana, Uzbekistan

Second-year student of the Business Management direction

M. Augustín, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

PhD in Political Science, Assistant Professor, Vice Dean for Research and Doctoral Studies, Faculty of International Relations

V. O. Akmen, State Biotechnological University, Ukraine

PhD, Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Trade, Hotel and Restaurant Business, and Customs

S. V. Sorokina, State Biotechnological University, Ukraine

PhD, Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Trade, Hotel and Restaurant Business, and Customs

V. P. Sorokina, V.I. Vernadskiy Kharkiv State Professional and Pedagogical Applied College, Ukraine

Teacher-methodologist, Chairman of the Cycle Commission of Engineering and Construction Disciplines

N. Aliqulova, ISMA University of Applied Sciences, Latvia

Teacher

S. G'ulomova, ISMA University of Applied Sciences, Latvia

Students of Business Administration

B. Mo'ydinov, ISMA University of Applied Sciences, Latvia

Students of Business Administration

I. M. Аlmashi, Uzhhorod Institute of Trade and Economics, State University of Trade and Economics, Ukraine

Candidate of Law Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation

M. M. Аlmashi, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Law Sciences, Associate Professor of the Department of Constitutional Law and Comparative Law

S. Alоshyn, SHEI «Pryazovskyi State Technical University», Ukraine

Senior Lecturer of Computer Science Department

O. Piatykop, SHEI «Pryazovskyi State Technical University», Ukraine

PhD, Docent, Associate Professor of Computer Science Department

I. Fedosova, SHEI «Pryazovskyi State Technical University», Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of Computer Science Department

S. P. Aloshyn, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

PhD in Engineering, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computer and Information Technologies and Systems

O. М. Haitan, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Computer and Information Technologies and Systems

Ye. D. Anpilohova, National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Ukraine

Teacher at the Department of Foreign Languages

A. I. Artemenko, Kyiv National Economic University named after V. Hetman, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Foreign languages

L. M. Arkhypenko, Semyon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Сandidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies and Language Training of Foreign Citizens

N. M. Atamanchuk, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Аssistant Рrofessor at the Department of General, Age and Applied Psychology

L. V. Afanasieva, Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine

Assistant of the Foreign Languages Department

M. L. Smyrnova, Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine

Assistant of the Foreign Languages Department

S. P. Bazhan, Separate Structural Subdivision «Dniprо Professional College of Engineering and Pedagogical of the Higher Education Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Director

S. O. Fedko, Separate Structural Subdivision «Dniprо Professional College of Engineering and Pedagogical of the Higher Education Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», Ukraine

Сandidate of Тechnical Sciences, Teacher of the Cycle Commission Pedagogical Disciplines

L. V. Yatseniuk, Separate Structural Subdivision «Dniprо Professional College of Engineering and Pedagogical of the Higher Education Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», Ukraine

Teacher of the First Category of the Cyclic Commission of Mechanical Disciplines

O. K. Balaban, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

1st year master's student, specialty 015.39 Digital technologies

H. M. Alieksieieva, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Technologies in Management and Education and Computer Science

O. V. Antonenko, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Technologies in Management and Education and Computer Science

M. Yu. Barko, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate student of the Department of Pedagogy and Psychology of Primary Education

I. V. Batsurovska, Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics

R. E. Churylo, Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine

Master of Industrial Training of the Department of Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics

O. M. Tima, Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine

Master of Industrial Training of the Department of Tractors and Agricultural Machines, Operation and Technical Service

M. V. Berezhna, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of English Translation Theory and Practice

S. B. Bieliaiev, Municipal Establishment «Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy» of Kharkiv regional Council, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of The Department of Pedagogy, Psychology and Education Management

O. B. Bihych, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Doctor of Pedagogy, Professor, Professor at the Department of Pedagogy, Methods of Teaching Foreign Languages and Information and Communication Technologies

V. S. Blintsov, Admiral Makarov National Shipbuilding University, Ukraine

Doctor of Technical Science, Professor, Professor at the Department of Automation and Electrical Equipment

I. P. Sabutsky, Admiral Makarov National Shipbuilding University, Ukraine

Postgraduate Student

L. I. Bobchynets, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences (PhD), Associate Professor at the Department of Romance and New Greek Philology and Translation

A. O. Boldov, State Research Institute of Informatization and Modeling of the Economy, Ukraine

Graduate Student

Sh. Sh. Boltabayeva, Kokand State Pedagogical Institute named after Mukimi, Republic of Uzbekistan

Undergraduate, Department of School Management

Z. B. Mamajonova, Kokand State Pedagogical Institute named after Mukimi, Republic of Uzbekistan

Undergraduate, Department of School Management

М. V. Boryslavska, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Ukraine

Candidate of Science of Law, Associate Professor, Associate Professor of Civil Law and Process

I. A. Botnarenko, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

PhD in Law, Senior Researcher of The Scientific Laboratory on the Problems of Combating Crime

N. A. Bocharova, Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management

I. V. Fedotova, Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Management

N. V. Bocharova, Alfred Nobel University, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor of the Department of Law

V. M. Shkabaro, Alfred Nobel University, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Head of The Department of Law

O. I. Bochek, State Scientific Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Senior Researcher Officer

M. P. Budanov, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Ukraine

Graduate Student of the Department of Pedagogy, Methods and Management of Education

O. P. Budanov, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Ukraine

Graduate Student of the Department of Pedagogy, Methods and Management of Education

A. V. Buketov, Kherson State Maritime Academy, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Transport Technologies and Mechanical Engineering

D. V. Zhytnyk, Kherson State Maritime Academy, Ukraine

PhD, Senior Lecturer of the Department оf Transport Technologies and Mechanical Engineering

V. L. Aleksenko, Kherson State Maritime Academy, Ukraine

Senior Lecturer of the Department of Transport Technologies and Mechanical Engineering

Yu. M. Burovytska, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Lecturer of the Department of Foreign Languages

Yu. O. Burtseva, Donetsk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Ukraine

Ph.D., Associate Professor, Acting Rector

M. O. Iotkovska, SHEI “Donbas State Pedagogical University”, Ukraine

getter of the 4st year of the third (educational and scientific) level of higher
education of the educational program “Educational and Pedagogical Sciences”

K. A. But, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

4th-year student

Ye. V. Kovalenko-Marchenkova, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

PhD in Economics, Associate Professor of Analytical Economics and Management Department

M. T. Butaboev, Fergana Politechnical Institute, Uzbekistan

Doctor of Economy, Professor

R. H. Valieiev, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

PhD in Pedagogy, Associate Professor at the Department of Legal Subjects

N. S. Vasynova, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, Docent of the Department of Public Service and Management of Educational and Social Institutions

V. I. Verbytska, Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation

V. M. Bredikhin, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science and Information Technologies

V. M. Vovk, National University "Ostroh Academy", Ukraine

Master's Student of the Department of National Security and Political Science

T. S. Vovchuk, National University of Civil Defense of Ukraine, Ukraine

Graduate student of the Department of Automatic Security Systems and Information Technologies

A. V. Miasoedova, Cherkasy Institute of Fire Safety, Ukraine

Methodist teacher of the Educational Department

R. I. Shevchenko, National University of Civil Defense of Ukraine, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Automatic Security Systems and Information Technologies

G. K. Volkova, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

G. O. Wieler, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages

A. V. Volkova, National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine, Ukraine

PhD (Pharmacy), Associate Professor, Chief of the Department of Social Pharmacy

G. E. Boldar, National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine, Ukraine

PhD (Law), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Pharmacy

O. S. Ovakimian, National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine, Ukraine

PhD (Sociology), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Pharmacy

H. L. Voronina, Kharkiv Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Methodology of Education and Personality Development

V. Н. Churkina, Kharkiv Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Candidate of Art History, Assistant Professor of the Department Education and Personal Development

V. I. Havrysh, Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tractors and Agricultural Machines, Operation and Technical Service

I. V. Batsurovska, Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics

V.A. Hruban, Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tractors and Agricultural Machinery, Operation and Technical Service

I. Hadenko, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

1st year master's student, specialty 015.39 Digital technologies

H. M. Alieksieieva, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Рrofessor of the Department of Computer Technologies in Management and Education and Computer Science

N. V. Kravchenko, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate professor of the Department of Computer Technologies in Management and Education and Computer Science

O. М. Haitan, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Computer and Information Technologies and Systems

S. O. Smyslov, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Student at Department of Computer and Information Technologies and Systems

Ye. V. Sapsai, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Student at Department of Computer and Information Technologies and Systems

M. N. Garas, Bukovinian State Medical University, Ukraine

Philosophy Doctor of Medicine, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases

O. I. Harasymiv, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law Scienses, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics

O. V. Zakharova, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law Scienses, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics

O. V. Riashko, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law Scienses, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics

Z. V. Hbur, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department
of Healthcare Management and Public Administration

I. І. Krylova, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration

O. H. Zavada, Petro Sahaidachny National Academy of Ground Forces, Ukraine

Chief of the Department of Rocket Forces of Faculty of Rocket Forces and Artillery

A. O. Hensytska, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Student, Department of Economics and Management, Programme Subject Area Management

A. I. Braievska, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Lecturer, Department of English Language and Communication, Faculty of Romance and Germanic Philology

N. D. Getmantseva, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor, Professor of the Private Law Department

М. О. Getmantsev, Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after Academician F. G. Burchak of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD in Law, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of Protection of Subjective Rights, Department of Private Law Problems

T. V. Osadchuk, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Ukraine

Master of Law Faculty

V. P. Hmyria, Cherkassy State Business College, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing

V. G. Нolovan, Military Academy of Odesa, Ukraine

PhD (Technical Sciences), Professor, Professor of the Department of Special Disciplines

A. V. Нolovan, Military Academy of Odesa, Ukraine

PhD (Pedagogical Sciences), Associate Professor, Senior teacher of the Department of Special Disciplines

M.О. Drozdov, Military Academy of Odesa, Ukraine

PhD (Physical and Mathematical Sciences), Associate Professor, Professor of the Department of Fundamental Disciplines

Yu. V. Hrytsevych, Lesуa Ukrainka Volyn National University, Ukrainе

Ph. D. in Philology, Senior Lecturer at the Department of History and Culture of Ukrainian Language

Ie. M. Grytsenko, Poltava State Medical University, Ukraine

Associate Professor, Department of surgery № 2

Y. V. Pylypiuk, Poltava State Medical University, Ukraine

Associate Lecturer, Department of surgery № 2

O. V. Ovchar, Poltava State Medical University, Ukraine

Associate Lecturer, Department of surgery № 2

O. P. Hryshchenko, T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium», Ukraine

PhD of Law, Senior Lecturer of the Department of Law, Philosophy and Political Science

O. P. Yefremova, T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium», Ukraine

PhD of Law, Associate Professor of the Department of Law, Philosophy and Political Science

S. V. Hryshchenko, T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium», Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Social Work and Educational and Pedagogical Sciences

N. M. Gudkova, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

PhD in Philology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Philology and Translation

D. D. Gurova, National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Ukraine

PhD of Geography, Associate Professor of Tourist, Hotel and Restaurant Business Department

Zh. V. Davydova, ETH Zurich, Switzerland

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor, Doctoral student of the Department of Education Science and Innovative Pedagogy, G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; Postdoc researcher of Professorship of Learning Science and Higher Education

I. D. Davydchenko, Communal institution "Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy" of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Ukrainian Linguistics, Literature and Teaching Methods

D. Sh. Rakhimov, Fergana State University, Uzbekistan

Doctoral Candidate

M. A. Debych, Institute of Higher Education of the NAES of Ukraine, Ukraine

Dr. Sc., Associate Professor, Senior Researcher, Head of the Department of Quality Assurance in Higher Education

K. O. Degtiarova, State Biotechnological University, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Language Training

S. S. Dieniezhnikov, Sumy Makarenko State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Institute of Pedagogy and Psychology

R. M. Dzhala, Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Scienses of Ukraine, Ukraine

Doctor of Engineering, Head of the Laboratory of Electrophysical Methods of Non-Destructive Testing

B. Ya. Verbenets', Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Scienses of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences

N. V. Rohiv, Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Scienses of Ukraine, Ukraine

Postgraduate

D. Abduqodirov, ISMA Branch of the Higher School of Information Sustems Managament in Fergana, Uzbekistan

Second-year student of the Business Management direction

A. Abdusamiyev, ISMA Branch of the Higher School of Information Sustems Managament in Fergana, Uzbekistan

Second-year student of the Business Management direction

S. Raxmonov, ISMA Branch of the Higher School of Information Sustems Managament in Fergana, Uzbekistan

Second-year student of the Business Management direction

A. V. Didenko, Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Tourism

M. V. Dikal, Bukovinian State Medical University, Ukraine

PhD, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Bioorganic and Biological Chemistry and Clinical Biochemistry

O. V. Dovhan, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Academician-secretary of the Department of Philology, International Academy of Education аnd Science; Doctoral student of the Department of Slavic languages of the Faculty of Foreign Languages

N. V. Dotsenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of Project Management in Urban Management and Construction Department

O. V. Yevchenko, State University "Zhytomyr Polytechnic", Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophical and Historical Studies and Mass Communications

V. Yu. Iegupov, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Ph.D. (Engineering Geology and Hydrogeology), Professor at the Department of Geotechnics, Underground and Hydrotechnical Structures

G. G. Strizhelchik, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Ph.D. (Geology and Mineralogy), Professor at the Department of Geotechnics, Underground and Hydrotechnical Structures

A. S. Yena, Communal institution "Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy" of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Practical Psychologist

M. D. Jamoliddinova, Ferghana State University, Uzbekistan

Student of Foreign Language and Literature, English Language Literature Facultety

I. I. Zhukovych, Military Institute of Telecommunications and Informatization named after Heroes of Krut, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Teacher of the Department №5

V. F. Zabolotnyi, Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky, Ukraine

Doctor of Pedagogical Science, Professor, Head of the Department of Physics and Methods of Teaching Physics, Astronomy

N. A. Myslitska, Communal Institution of Higher Education "Vinnytsia Humanitarian and Pedagogical College", Ukraine

Doctor of Pedagogical Science, Professor, Head of the Department of Science, Natural Sciences and Mathematics

О. D. Zavistovskyi, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Senior Teacher of the Department of Tactical and Special Training

O. V. Zadorozhna, Military Institute of Telecommunication and Information Technologies named after the Heroes of Kruty, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages

M. A. Zakharenko, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Student

V. M. Tuhaienko, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Senior Lecture of Philology and Translation Department

V. K. Zviekova, Izmail State Humanitarian University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of General Pedagogy and Special Education

R. I. Zelia, PHEI “Bukovyna University”, Ukraine

1st year student

S. G. Kelbya

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

R. M. Zulunov, Ferghana Branch Tashkent Information Technologies University, Uzbekistan

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor

A. A. Ilyosov, Fergana Polytechnic Institute, Republic of Uzbekistan

Senior teacher, PhD, Economics Department

S. Ismoilova, Fergana State University, Uzbekistan

PhD, Senior Teacher Finance Department

Ye. V. Ivanov, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Ph. D. in Pedagogy, Associate Professor at the Department of Public Service and Management of Educational and Social Institutions

Y. A. Iliukhina, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Baccalaureate Student

L. V. Roienko, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Philology and Translation

Yu. L. Kalichak, Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobych, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Department of General Pedagogy and Preschool Education

N. T. Drohomyretska, Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobych, Ukraine

Student

A. M. Kapiton, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Computer and Information Technologies and Systems

O. V. Skakalina, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

PhD of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computer and Information Technologies and Systems

N. B. Kapustina, National University «Odessa Law Academy», Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy

H. Karakurkchi, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Doctor of Engineering, Senior Researcher, Head of the Scientific and Methodical Department, Scientific and Methodical Center for the Organization of Educational Activities

S. Ostapets, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Head of the Educational and Methodical Office, Scientific and Methodical Center for the Organization of Educational Activities

Yu. Yevich, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Researcher of the Scientific and Methodical Department, Scientific and Methodical Center for the Organization of Educational Activities

Cover for INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 1
Published
February 16, 2023